តើសហគ្រាសគឺជាអ្វី

សហគ្រាសគឺជាពាក្យមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែភាគច្រើនវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការបណ្តាក់ទុនរបស់សហគ្រាស។ មនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យខាងសហគ្រិនច្រើនតែត្រូវបានគេហៅថា“ សហគ្រាស” ។ ពាក្យសហគ្រាសត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។

Law & More B.V.