តើអ្វីទៅជាការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រ

ការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្តគឺជាការគ្រប់គ្រងធនធានរបស់អង្គភាពមួយដើម្បីសំរេចគោលដៅនិងគោលបំណង។ ការគ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្តពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់គោលបំណងវិភាគបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងវិភាគអង្គការផ្ទៃក្នុងវាយតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងធានាថាការគ្រប់គ្រងនឹងដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រនៅទូទាំងអង្គភាព។

Law & More B.V.