តើក្រុមហ៊ុនច្បាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ?

ក្រុមហ៊ុនច្បាប់គឺជាអង្គភាពអាជីវកម្មដែលបង្កើតឡើងដោយមេធាវីម្នាក់ឬច្រើននាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តច្បាប់។ សេវាកម្មបឋមដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់គឺណែនាំអតិថិជន (បុគ្គលឬសាជីវកម្ម) អំពីសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់របស់ពួកគេនិងដើម្បីតំណាងឱ្យអតិថិជននៅក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីឬព្រហ្មទណ្ឌប្រតិបត្តិការជំនួញនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់និងជំនួយផ្សេងទៀត។

Law & More B.V.