បណ្តឹងទូទៅមួយនៅក្នុងពិភពច្បាប់គឺថាមេធាវីជាទូទៅមានទំនោរទៅរកការមិនអាចយល់បាន…

បណ្តឹងទូទៅមួយនៅក្នុងពិភពច្បាប់គឺថាមេធាវីជាទូទៅមានទំនោរទៅរកអ្នកច្បាប់ដែលមិនអាចយល់បាន។ តាមមើលទៅនេះមិនមែនតែងតែជាបញ្ហាទេ។ ចៅក្រម Hansje Loman និងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាន Hans Braam នៃតុលាការ Amsterdam ថ្មីៗនេះបានទទួលពានរង្វាន់ 'Klare Taalbokaal 2016' (Clear Language Trophy 2016) សម្រាប់ការសរសេរសេចក្តីសំរេចរបស់តុលាការដែលអាចយល់បានបំផុត។ ការសម្រេចចិត្តនេះទាក់ទងនឹងការព្យួរបណ្ណបើកបរដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលបានសន្មត។

ចែករំលែក
Law & More B.V.