តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសហូឡង់ផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់ហើយបានកំណត់។

ទាមទារតម្លៃទីផ្សារ

វាអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកណាម្នាក់: អ្នកនិងរថយន្តរបស់អ្នកជាប់ទាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយឡានរបស់អ្នកមានចំនួនសរុប។ ការគណនាការខូចខាតដល់យានយន្តសរុបជាញឹកញាប់នាំឱ្យមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំង។ តុលាការកំពូលហូឡង់ផ្តល់ភាពច្បាស់លាស់ហើយបានកំណត់ថាក្នុងករណីនេះគេអាចទាមទារតម្លៃទីផ្សាររថយន្តនៅពេលបាត់បង់។ នេះយោងតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសហូឡង់ដែលថាភាគីដែលមានបញ្ហាត្រូវធ្វើឱ្យបានប្រសើរឡើងវិញតាមតួនាទីដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើការខូចខាតនឹងមិនកើតឡើង។

ចែករំលែក
Law & More B.V.