នៅក្នុងរឿងក្តីមនុស្សម្នាក់តែងតែរំពឹងថានឹងមានបញ្ហាជាច្រើន…

តុលាការកំពូលហូឡង់

នៅក្នុងរឿងក្ដីមនុស្សម្នាក់តែងតែរំពឹងថានឹងមានរឿងច្របូកច្របល់ជាច្រើនហើយគាត់និយាយ។ ដើម្បីបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់អំពីករណីនេះតុលាការអាចបញ្ជាឱ្យបើកសវនាការរបស់សាក្សី។ ចរិកលក្ខណៈមួយនៃសវនាការបែបនេះគឺការកើតឡើងដោយឯកឯង។ ដើម្បីទទួលបានចម្លើយដែលមិនបានreតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសវនាការនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយឯកឯងនៅចំពោះមុខចៅក្រម។ តុលាការជាន់ខ្ពស់ហូឡង់ពេលនេះបានកំណត់ថាខ្លួនត្រូវបានអនុញ្ញាតពីទស្សនវិស័យនៃសេដ្ឋកិច្ចនីតិវិធីដើម្បីឱ្យមានសវនាការប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងទុកជាមុន។ ក្នុងករណីពិសេសនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូបើមិនដូច្នេះទេត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីស្តាប់សាក្សីទាំងអស់ ៦ នាក់។ ទោះយ៉ាងណាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលតុលាការត្រូវគិតពិចារណាអំពីការពិតដែលថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានភាពជឿជាក់ថយចុះនៅពេលវាយតម្លៃភស្តុតាង។

 

Law & More