ការលែងលះនិងការថែរក្សាឪពុកម្តាយ។ តើអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?

ការលែងលះនិងការថែរក្សាឪពុកម្តាយ។ តើអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ?

តើអ្នកបានរៀបការឬតើអ្នកមានដៃគូដែលបានចុះបញ្ជីហើយឬនៅ? ក្នុងករណីនេះច្បាប់របស់យើងផ្អែកលើគោលការណ៍នៃការមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដោយឪពុកម្តាយទាំងពីរយោងទៅតាមមាត្រា ១ ២៤៧ ខ។ កុមារប្រមាណ ៦០.០០០ នាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការលែងលះពីឪពុកម្តាយជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូម្បីតែការលែងលះកូន ៗ មានសិទ្ធិទទួលបានការមើលថែនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយស្មើភាពគ្នាទាំងឪពុកម្តាយនិងឪពុកម្តាយដែលមានសិទ្ធិថែរក្សារួមគ្នាបន្តអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចនេះរួមគ្នាយោងតាមមាត្រា ១ ៈ ២៥១ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីហូឡង់។ ផ្ទុយពីអតីតកាលឪពុកម្តាយនៅតែទទួលខុសត្រូវលើសិទ្ធិអំណាចរួមគ្នារបស់ឪពុកម្តាយ។

ការថែរក្សាឪពុកម្តាយអាចត្រូវបានពិពណ៌នាអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងមូលដែលឪពុកម្តាយមានទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតូចៗរបស់ពួកគេនិងទាក់ទងទៅនឹងទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមៈបុគ្គលនៃអនីតិជនការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងការតំណាងនៅក្នុងសកម្មភាពស៊ីវិលទាំងនៅក្នុង និងក្រៅផ្លូវការ។ អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតវាទាក់ទងនឹងទំនួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្តាយចំពោះការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយនិងសុវត្ថិភាពរបស់កុមារដែលរារាំងការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាទាំងផ្លូវចិត្តឬផ្លូវកាយ។ លើសពីនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ ការថែរក្សាក៏រួមបញ្ចូលនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងការកែលំអការអភិវឌ្ឍនៃចំណងរវាងកូននិងឪពុកម្តាយផ្សេងទៀត។ យ៉ាងណាមិញអ្នកតាក់តែងច្បាប់ចាត់ទុកវាជាផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារដែលមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយឪពុកម្តាយទាំងពីរ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពគឺអាចមើលឃើញបានដែលការបន្តសិទ្ធិអំណាចរបស់ឪពុកម្តាយហើយដូច្នេះទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយឪពុកម្តាយម្នាក់បន្ទាប់ពីការលែងលះមិនអាចធ្វើទៅបានឬគួរឱ្យចង់បាន។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលមាត្រា ១ ៈ ២៥១ កនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីហុល្លង់មានផ្ទុកនូវការលើកលែងចំពោះគោលការណ៍លទ្ធភាពនៃការស្នើសុំឱ្យតុលាការចាត់ចែងការថែរក្សារួមគ្នារបស់កុមារទៅឪពុកម្តាយម្នាក់បន្ទាប់ពីលែងលះគ្នា។ ដោយសារតែនេះជាស្ថានភាពពិសេសតុលាការនឹងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចតែឪពុកម្តាយដោយហេតុផលពីរយ៉ាង៖

  1. ប្រសិនបើមានហានិភ័យដែលមិនអាចទទួលយកបានដែលថាកុមារនឹងក្លាយជាអន្ទាក់ឬបាត់បង់រវាងឪពុកម្តាយហើយវាមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាការកែលម្អឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលបាននាពេលអនាគតឬ
  2. បើមានការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងបើមិនដូច្នេះទេចាំបាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារ។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទីមួយ

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងករណីច្បាប់និងការវាយតំលៃថាតើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះត្រូវបានបំពេញតាមលក្ខណៈបែបណា។ ឧទាហរណ៍ការខ្វះការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អរវាងឪពុកម្តាយនិងការខកខានមិនបានអនុវត្តតាមការរៀបចំឱ្យបានត្រឹមត្រូវពីមាតាបិតាមិនមែនមានន័យថាស្វ័យប្រយោជន៏ចំពោះកូន ៗ នោះសិទ្ធិអំណាចមាតាឬបិតាត្រូវប្រគល់ទៅឱ្យឪពុកម្តាយម្នាក់។ ខណៈពេលដែលការស្នើសុំដកហូតនូវការឃុំឃាំងរួមគ្នានិងការផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការឃុំខ្លួនតែមួយចំពោះឪពុកម្តាយក្នុងករណីដែលមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងណាមួយអវត្តមានទាំងស្រុង [២] វាទំនងជាមានអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារធ្ងន់ធ្ងរការគំរាមកំហែង [1] ដែលក្នុងនោះឪពុកម្តាយដែលយកចិត្តទុកដាក់មានការខកចិត្តជាប្រព័ន្ធជាមួយឪពុកម្តាយដទៃទៀត [2] ត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទីពីរហេតុផលត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយអង្គហេតុគ្រប់គ្រាន់ដែលថាសិទ្ធិអំណាចមាតាឬបិតាតែមួយគឺចាំបាច់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់កុមារ។ ឧទាហរណ៍នៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនេះគឺជាស្ថានភាពដែលការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗត្រូវធ្វើអំពីកូនហើយឪពុកម្តាយមិនអាចពិគ្រោះយោបល់អំពីកុមារនាពេលអនាគតនិងអនុញ្ញាតឱ្យការសម្រេចចិត្តកើតឡើងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងឆាប់រហ័សដែលជា ផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍របស់កុមារ។ [៥] ជាទូទៅចៅក្រមមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការឃុំឃាំងរួមគ្នាទៅជាការឃុំឃាំងតែមួយដោយពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរយៈពេលដំបូងបន្ទាប់ពីលែងលះ។

តើអ្នកចង់មានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយលើកូន ៗ តែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីលែងលះគ្នាទេ? ក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវតែផ្តួចផ្តើមនីតិវិធីដោយបញ្ជូនសំណើដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយទៅតុលាការ។ ញត្តិត្រូវតែមានហេតុផលដែលអ្នកចង់មានសិទ្ធិថែទាំកុមារ។ មេធាវីត្រូវបានទាមទារសម្រាប់នីតិវិធីនេះ។ មេធាវីរបស់អ្នករៀបចំសំណើរដោយកំណត់ថាតើឯកសារបន្ថែមណាដែលគាត់ត្រូវដាក់និងដាក់សំណើទៅតុលាការ។ ប្រសិនបើការស្នើសុំឱ្យមានការឃុំខ្លួនតែមួយត្រូវបានដាក់ជូនឪពុកម្តាយឬអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើនេះ។ ម្តងនៅឯតុលាការនីតិវិធីទាក់ទងនឹងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយអាចចំណាយពេលយូរ: អប្បបរមាពី ៣ ខែដល់ជាង ១ ឆ្នាំអាស្រ័យលើភាពស្មុគស្មាញនៃរឿងក្តី។

ក្នុងករណីមានជម្លោះធ្ងន់ធ្ងរចៅក្រមតែងតែស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថែរក្សានិងគាំពារកុមារឱ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងចេញសេចក្តីណែនាំ (មាត្រា ៨១០ កថាខណ្ឌទី ១ ឌី។ ស៊ី។ ស៊ី) ។ ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតតាមសំណើរបស់ចៅក្រមនេះនឹងតាមនិយមន័យជាលទ្ធផលនៃការពន្យារពេលនីតិវិធី។ គោលបំណងនៃការស៊ើបអង្កេតបែបនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាថែទាំនិងការពារកុមារគឺដើម្បីគាំទ្រដល់ឪពុកម្តាយក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរបស់ពួកគេអំពីការឃុំឃាំងក្នុងផលប្រយោជន៍ដែលល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។ លុះត្រាតែរឿងនេះមិននាំទៅរកលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល ៤ សប្តាហ៍ក្រុមប្រឹក្សានឹងបន្តប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់និងចេញយោបល់។ បនា្ទាប់មកតុលាការអាចផ្តល់ឬបដិសេធការស្នើសុំសិទ្ធិអំណាចមាតាឬបិតា។ ចៅក្រមជាធម្មតាផ្តល់ការស្នើសុំប្រសិនបើគាត់ពិចារណាថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការស្នើសុំត្រូវបានបំពេញវាមិនមានការជំទាស់ទៅនឹងការស្នើសុំឱ្យមានការឃុំឃាំងទេហើយការឃុំឃាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់កុមារ។ ក្នុងករណីផ្សេងទៀតចៅក្រមនឹងបដិសេធសំណើនេះ។

At Law & More យើងយល់ថាការលែងលះគឺជាពេលវេលាដ៏រំជួលចិត្តសម្រាប់អ្នក។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរយកល្អគួរតែគិតអំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់ឪពុកម្តាយលើកូន ៗ របស់អ្នក។ ការយល់ដឹងល្អអំពីស្ថានភាពនិងជម្រើសគឺសំខាន់។ Law & More អាចជួយអ្នកក្នុងការកំណត់ទីតាំងស្របច្បាប់របស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានសូមដាក់ពាក្យសុំដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិអំណាចពីឪពុកម្តាយតែមួយពីដៃរបស់អ្នក។ តើអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលបានពិពណ៌នាខាងលើទេតើអ្នកចង់ក្លាយជាឪពុកម្តាយតែម្នាក់គត់ដែលអនុវត្តការថែរក្សាកូនរបស់អ្នកឬតើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតទេ? សូមទាក់ទងមេធាវីរបស់ Law & More.

[១] ធនធានមនុស្ស ១០ ខែកញ្ញា ១៩៩៩ អេកអេអិលៈអិនអេអិលៈធនធានមនុស្សឆ្នាំ ១៩៩៩ ZC២៩៦៣; ធនធានមនុស្ស ១៩ មេសា ២០០២, អេ។ អេល។ អិល: អិនអិលៈភីអេសៈ ២០០២: គ។ ស .១៩៩៤ ។

[២] ធនធានមនុស្សធនធានមនុស្ស ៣០ កញ្ញា ២០១១, អេលអេអិលៈអិនអេអិលៈធនធានមនុស្សឆ្នាំ ២០១១៖ ប៊ី។ ៨៧៨២ ។

[៣] អេហ្វអេសហឺថេតបូបឆក ១ ម៉ាថិក ២០១១ អេកអេអិលអិនអេអិលអិមអេសអេសអេជអេសអេជឆ្នាំ ២០១១៖ ភី។ ខ .៦៦៩៤ ។

[៤] ធនធានមនុស្ស ៩ ជូលីឆ្នាំ ២០១០ អេកអេអិលអេអិលអិលអេអិលអេអិលអេសអិលអេសអេអិលអិលៈឆ្នាំ ១៩៩០ BM៤៣០១ ។

[5] ហូហ្វ Amsterdam ថ្ងៃទី 8 ខែសីហា ឆ្នាំ 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3228។

Law & More