ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅតំបន់ Nederlands ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧

អាយុរបស់និយោជិក

នៅប្រទេសហូឡង់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគឺអាស្រ័យលើអាយុរបស់និយោជិក។ វិធានច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាអាចខុសគ្នារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ឧទាហរណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាឥឡូវនេះដល់ ១.៥៦៥.៤០ ផោនក្នុងមួយខែសម្រាប់និយោជិកដែលមានអាយុចាប់ពី ២២ ឆ្នាំឡើងទៅ។

2017-05-30

Law & More